“לימוד התורה בענייני משיח והגאולה
היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות
וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש”
(שיחת שבת תזריע-מצורע תנש"א)

גאולה VOD זו מערכת מתקדמת ללימוד נוח של שיעורי גאולה ומשיח

הרשם עכשיו וקבל כניסה לספריית שיעורים ענקית והשתתפות במעגל העולמי ללימוד גאומ”ש


יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד