משיח

גאולה

מגולה לגאולה

דבר מלכות

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד